Frågor och svar

Först och främst vill vi tacka dig för att du använder BeeScanning och för att du analyserar dina bins hälsa med en 100 % bivänlig metod.

Om du stöter på problem kan du läsa nedanstående vanliga frågor och svar för att snabbt kunna lösa problemen. Om du inte hittar de svar du behöver, kontakta supporten på support@beescanning.com med en kort beskrivning av ditt problem och ditt klient-ID. ID:t finns högst upp i apparnas huvudmeny.

ÄR APPEN GRATIS?

Det är gratis att ladda ner och prova i två veckor. Om du vill fortsätta kan du betala för en månads- eller årsabonnemang. Återkommande fakturering, avbryt eller byt när som helst.

UTFÖRA DIN FÖRSTA SCANNING
Starta appen, skapa en bigård och en kupa och tryck på "Analysera". Fotografera dina bin på ramen. Fotografera inte hela ramen med bara en bild - ta istället, på en stor ram som Dadant 4 bilder för varje sida, 8 totalt.  Håll kameran stadigt och fokuserat på cirka 8 tum eller 21 cm från bina.

Tryck på "Done" uppe till höger och sedan på "Analyze". Appen laddar upp bilderna. När AI är klar returnerar den ditt resultat. Om du har svag uppkoppling kan du bara ladda upp bilderna när du får en bättre signal.

HUR HITTAR APPEN DOLDA KVALSTER?
Det som förändrar allt med vår patenterade teknik är det sätt på vilket AI:n lyckas beräkna dolda kvalster och presentera faktiska resultat för angreppsnivån även om det finns kvalster som gömmer sig under bina. Vi har tränat AI:n genom att kommentera tiotusentals bilder med varroa. I våra omfattande fälttester har vi jämfört hur många kvalster som är synliga med de dolda kvalsterna. Vi gjorde detta genom att analysera 1000 kolonier med BeeScanning och sedan analysera samma kolonier med alkoholtvätt. Vi fann att det finns en korrelerande faktor och vi använder den inne i appen för att presentera det faktiska angreppet.

HUR ANVÄNDS SILHUETTBIET?
Silhuettbiet hjälper till att skapa ett optimalt fotoavstånd. Flytta kameran så att silhuetten synkroniseras med storleken på de verkliga bina för att optimera bilden för analys. Ett avstånd mellan telefonen och bina på cirka 20-25 cm eller 7,8 till 9,8 tum garanterar god bildkvalitet.

HUR MÅNGA BILDER SKA JAG TA PER KUPA?
- Du bör ta med mellan 3000 och 6000 bin per analys.
- Detta innebär vanligtvis bin från 3-4 yngelramar per kupa.
- Ta 3-4 bilder på varje sida av yngelramarna, totalt 6-8 bilder.
- Du behöver ungefär 20 bilder (om det är få bin, ta fler bilder) per analys.

HUR SKA JAG TA BILDERNA?
Ju bättre kvaliteten på dina bilder är, desto bättre fungerar vår AI. Här är några riktlinjer för att säkerställa god bild- och analyskvalitet:
- Bilderna måste vara skarpa.
- Undvik att bilderna överlappar varandra.
- Försök att undvika sidoljus eftersom det skapar skuggor och kontraster.
- Ta bilden från cirka 20-25 cm eller 7,8-9,8 tum från ramen.
- Ta så många bilder som du behöver (från rätt avstånd) för att täcka hela ramen utan överlappning (vanligtvis 3-4 på varje sida av ramen).

HUR RÄKNAR APPEN VARROA-ANGREPPSNIVÅERNA?
Varroaangrepp är antalet kvalster dividerat med antalet bin. I ett prov med 3 kvalster på 300 bin skulle det motsvara 3/300 = 0,01 = 1 %. Det är antalet foretiska kvalster (kvalster på bina, inte i yngel) som upptäcks i bilderna i förhållande till antalet bin. Infektionsnivån multipliceras sedan med en faktor. Denna faktor härrör från omfattande fälttester och jämförande studier mellan BeeScanning-metoden och alkoholtvätt och återspeglar förhållandet mellan det observerbara och det faktiska antalet varroakvalster.

VAD ÄR BROOD DISORDER - "bd" I ANALYSRESULTATET?
Samtidigt som vi undersöker varroa analyserar vi också ynglen och eventuella tecken på störningar. Vår AI har tränats i amerikansk och europeisk fuskbröd, säckbröd, kritbröd och celllock med onormala öppningar. Vårt begrepp "bd" innebär både de sjukdomar som nämns ovan orsakade av bakterier, svamp och virus men också alla visuella onormala celllock. Detta kan bero på att bina avtäcker celler där varroa har upptäckts eller på död yngel som orsakats av kyla.

Oavsett vad orsaken till bd är, bör det betraktas som ett starkt tecken som kräver en brådskande undersökning för att klarlägga orsaken. Vi har funnit att vår AI rapporterar på en nivå som gör att den är mycket tillförlitlig när det gäller att hitta störningar, även om den kan ange fyndet med så låg säkerhet som 10 %. Vi har beslutat att visa användaren även objekt med låg konfidens och låta våra användare bestämma hur de ska tolka och agera.

VAR LAGRAS DE ANALYSERADE BILDERNA?
Bilderna lagras på våra servrar och/eller i molnet.

VEM ÄGER BILDERNA?
Du. Vi äger rättigheterna att använda dem i enlighet med ditt avtal i användarvillkoren.

VAD HÄNDER OM JAG TAPPAR BORT MIN TELEFON?
Dina bilder kan återställas från servern. De kommer att visas när du loggar in på ditt konto.

VILKEN ÄR NOGGRANNHETEN I BILDDETEKTERINGEN AV VARROA?
I vår miljö är den så kallade återkallelsen cirka 80 %. Det innebär att programvaran hittar 8 av 10 varroor som är synliga. Vi anser att det är tillräckligt för praktiska ändamål, eftersom biodlaren varnas i tid. NN kan hitta kvalsteret även om endast delar av det är synligt eller om det ligger under en vinge, men resultaten kan påverkas på grund av optiska omständigheter. Vi kommer att fortsätta att lära oss hur man integrerar osäkra upptäckter av svåra objekt. Analyser av videosekvenser kommer att öka noggrannheten och vår kunskap om hur parasiten och värden samexisterar.
I tabellens nedersta rad på angreppsnivå 1% kan du se att med endast 4 bilder kommer AI fortfarande att plocka upp 2 varroa och beräknar angreppet.

ÄR APPEN TILLFÖRLITLIG?
Vid lanseringen vet vi att programvaran i vår miljö hittar Varroakvalsterna med stor noggrannhet. Ju fler bilder vi kan samla in från dig med hjälp av appen, desto bättre blir den. Det neurala nätverket (NN) kommer att lära sig av sina fel och förbättras. Se det som att du är en del av ett stort pionjäruppdrag. Ansvarsfriskrivning: Resultaten är baserade på våra fältstudier och kan bero på vår plats, metoder för manuella analyser, rasen av bin osv. Vi har genomfört fältstudier sedan 2016 och samlat in bilder som jämförs med resultat från alkoholtvätt från samma ramar bilderna togs. Ha i åtanke att alla resultat med lågt angrepp inte är en garanti för att du inte behöver behandla. Beroende på dina individuella förhållanden, t.ex. vilken typ av bin, tidpunkt på säsongen, återinvasion från grannar, kvalitet och antal bilder kan det påverka tolkningen av resultatet. Å andra sidan är det naturligtvis en stark signal som måste tas på allvar om man registrerar ett stort angrepp.
HUR EXAKT ÄR BILDANALYS OCH RÄKNING AV BIN?
I vår miljö är programvarans prestanda cirka +/- 5 %. Det är hur exakt NN rapporterar jämfört med kända testdata. Att räkna antalet bin görs med en helt annan NN-teknik jämfört med att upptäcka kvalster.

TESTNING AV NOGGRANNHETEN

Den viktigaste faktorn för ett tillförlitligt resultat är bildkvaliteten. Avstånd, skärpa, ljusförhållanden etc. Om du anger bild-ID kan vi kontrollera förhållandena i vårt medieverktyg och korrigera eventuella brister.
DEN GLOBALA VÄRMEKARTAN ÖVER VARROA
Apparnas varroakarta visar de senaste resultaten av utförda analyser i appen. För att skydda våra användares platser har möjligheten att zooma in begränsats.